Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky (pacienty) webových stránek (portálu) https://mgr-petra-mozna-fyzioterapie.reservio.com/, a to při online rezervaci termínu.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

3. Správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů důsledně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

4. Obsah dokumentu:
I. Obsah a účel dokumentu
II. Identifikace správce osobních údajů
III. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jak jsou získávány?
IV. K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány, po jakou dobu a co k tomu správce osobních údajů opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Zabezpečení osobních údajů
VII. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VIII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv


II. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Mgr. Petra Možná, IČO: 07916744, se sídlem Machová 64, PSČ 763 01 (dále jen „správce osobních údajů“). Správce osobních údajů je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.


III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY A JAK JSOU ZÍSKÁVÁNY?

1. Zpracovávány jsou údaje, které sami poskytnete, my sami aktivně žádné údaje o Vás nevyhledáváme a nezpracováváme. Jedná se přitom o poskytnutí údajů vyplněním online rezervace zvoleného termínu prostřednictvím formuláře dostupného na https://mgr-petra-mozna-fyzioterapie.reservio.com/.

2. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

3. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, bez poskytnutí údajů bychom vám však nemohli rezervovat příslušný, vámi zvolený, termín.

4. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

4.1 Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
4.1.1 FYZICKÁ OSOBA NÁVŠTĚVNÍK (PACIENT) – návštěvník (pacient) portálu https://mgr-petra-mozna-fyzioterapie.reservio.com/, který vyplnil formulář pro rezervaci termínu:
jméno a příjmení, telefon a e-mailová adresa.

4.2 Správce osobních údajů nezpracovává žádné zvláštní kategorie údajů v souvislosti s rezervací termínu.


IV. K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, PO JAKOU DOBU A CO K TOMU SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPRAVŇUJE?

1. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvních povinností

1.1. Abychom vám mohli zarezervovat příslušný, vámi zvolený, termín, pro možnost zaznamenání si vás k danému datumu a času, jakož i pro připomenutí vám daného termínu či v případě nutnosti zrušení daného termínu, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:

1.1.1 FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ VYPLNILA FORMULÁŘ PRO REZERVACI TERMÍNU
jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa.

Jedná se o pouhou registraci příslušným formulářem dostupným na adrese https://mgr-petra-mozna-fyzioterapie.reservio.com/, na základě níž si správce osobních údajů vytvoří a zarezervuje dle zvoleného datumu a času prostor pro vás za účelem poskytnutí vám zdravotní služby a dále pro možnost kontaktovat vás pro připomenutí vám objednaného termínu, případně pro možnost zrušení termínu v důsledku následně vzniklých skutečností.

Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností pro možnost poskytnutí Vám příslušné zdravotní služby. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány do doby poskytnutí zdravotní služby. Pokud se subjekt údajů nedostaví k poskytnutí služby dle rezervovaného termínu, ani řádně a včas rezervaci nezruší, pak jsou osobní údaje zpracovávány ještě po dobu 1 roku od uplynutí rezervovaného termínu, a to za účelem uplatnění případných práv správce osobních údajů vzniklých nedostavením se dle rezervovaného termínu, např. vzniklé škody v podobě ztráty času, ušlého zisku atd.


V. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

1. Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností jsou správci osobních údajů nápomocny další osoby. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů.

Jedná se o tyto kategorie zpracovatelů:
- poskytovatel e-mailového serveru - WEDOS Internet, a.s.,
- poskytovatel rezervačního systému Reservio, s.r.o.,
- advokát.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.


VI. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce osobních údajů zavedl všechna vhodná organizační, bezpečnostní a technická opatření tak, aby odpovídala platné právní úpravě a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jsou to zejména opatření vylučující neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům, jejich změnu, zničení či ztrátu jakož i jiné zneužití zpracovávaných údajů.

2. Správce osobních údajů prohlašuje, že mimo jiné přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, jako např. heslování, šifrování aj.

3. Správce osobních údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VII. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

2. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

4. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz


VIII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete správce osobních údajů kontaktovat na e-mailu: petra@petramozna.cz zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu sídla uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku VII. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, můžete být poté ještě kontaktováni a totožnost a požadavek může být přiměřeným způsobem ověřována.